Ako vyrobiť daňového podvodníka

Ako vyrobiť daňového podvodníka

Daňová kontrola je proces, ktorým daňový úrad alebo iná časť finančnej správy zistí, či daňovník splnil zákonom stanovenú povinnosť riadne.

Keďže ide o zákonný proces, tak jeho výsledkom je zákonné rozhodnutie. V tomto rozhodnutí štát, resp. finančná správa konštatuje z titulu svojej moci zistenia, ktoré sú konečné a záväzné. Do tej doby, kým sa nepreukáže opak.

Pri daňovej kontrole je spravidla prítomný daňový subjekt či účtovník na jednej strane a na strane druhej zamestnanec správcu dane. Toto personálne zloženie dáva základ ekonomickej fundovanosti. To znamená, že proces daňovej kontroly sa riadi väčšinou ekonomickými reáliami.

Keď na jednej aj druhej strane „sedí“ ekonóm, kto zaručí, že sa bude precízne dodržiavať zákon?

V našej advokátskej praxi sme absolvovali nespočetné množstvo daňových kontrol a zistili sme, že často sa zákon opomína a výsledky daňovej kontroly sú niekde mimo, len nie v intenciách zákona.

S dodávateľom sa nemožno skontaktovať, odberateľ neexistuje alebo v jednom konaní sme dokonca zistili, že obchod je fiktívny. Toto sú veľmi časté dôvody, keď správca dane konštatuje porušenie zákona a podnikateľa označí za nie príliš seriózneho, resp. často ho rovno vyhlási za daňového podvodníka.

Ak sa daňový subjekt voči takto „ustálenému“ záveru neohradí alebo sa nesnaží správcu dane korigovať vo svojej extenzite, z rozhodnutia je právoplatné rozhodnutie a máme na svete, čierne na bielom, potvrdenie, ktorým sa z podnikateľa odrazu stane daňový podvodník.

Môže vám toto správca dane urobiť? Môže, pretože právo slúži „len“ tomu, kto o svoje právo dbá!

Ako advokáti namietame postup správcu dane, namietame a vyvraciame zásahy daňovej kobry a zväčša úspešne. 

Ak sa správca dane vyjadrí o niekom, že je to daňový podvodník alebo spáchal trestný čin, netreba sa zľaknúť, nemá na to právo. Jediný, kto to môže konštatovať, je predsa súd, a nie správca dane.

Najznámejší pojem z oblasti daní, ktorý už takmer zľudovel, je „vratka DPH“ alebo familiárne „vratka“. V súčasnosti je už hneď každému podozrivé, ak niekto inštitút vratky alebo vratku DPH uplatní, akoby to signalizovalo, že niečo nie je v poriadku. Skutočnosť je však niekde inde, je to legitímny inštitút uplatňovania daní. Každému podnikateľovi sa stane, že v niektorom období má väčšie náklady ako výnosy. Preto ho treba hneď likvidovať?

Zasa tu len narážame na ignorovanie zákona. Ako advokáti stojíme pri našich klientoch ako strážni psi zákonnosti. Je veľmi dôležité, aby pri každom úkone bol dodržaný zákon – pri miestnom zisťovaní či prerokovaní protokolu. Dokonca aj pri výsluchoch. 

Ako advokáti sme prítomní pri každom úkone. Nestačí nám len názor správcu dane, že vypočul takú a takú osobu a podľa toho vie, o čom bol ten daný obchod.

Prečo sme nemali aj my právo byť pri takom výsluchu? Ako vieme, čo tá osoba skutočne povedala? Prečo sme nemali právo aj my sa pýtať, keď toto právo nám dáva zákon?

Prečo má podnikateľ trpieť za to, keď si jeho dodávateľ alebo odberateľ neplní povinnosti voči štátu?

Správca dane nemôže konštatovať vaše pochybenie len preto, že pochybil iný subjekt. Kriminálny úrad finančnej správy, a.k.a. KUFS, nemôže len tak vtrhnúť k vám do firmy a prehrabávať sa v dokladoch, v akých si zmyslí.

Práve tento zákonný rozmer v procese daňovej kontroly chýba, a ak podnikateľ na zákonnosť voči sebe nedbá, môže sa ľahko stať daňovým podvodníkom na základe rozhodnutia štátu.

Späť k článkom