Not paying of tax due to a pandemic

Not paying of tax due to a pandemic

Dane treba platiť, ale nie je z čoho. Vieme, či nám ostane na výplaty pre našich zamestnancov, nákup vstupov či na iné základné funkčnosti podniku? Zamestnanec alebo štát? Je možné, aby podnikateľ nesplnil svoju povinnosť voči štátu a nebol za to sankcionovaný? Je. Tento článok sa týka akejkoľvek povinnosti voči správcovi dane, teda podanie alebo zaplatenie dane, či už ide o daň z príjmov alebo daň z pridane hodnoty.
Podľa § 29 zákona č.563/2009 Z.z. Daňového poriadku je upravená situácia, kedy dôjde k zmeškaniu lehoty. V jednoduchosti to znamená, že si povinná osoba – platiteľ dane nesplní povinnosť v zákonom predpísanej lehote. Napríklad nezaplatí daň z pridanej hodnoty do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Na príklade dane z pridanej hodnoty je veľmi uchopiteľné vysvetlenie predmetného paragrafu. Podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty má platiteľ dane dve povinnosti

 1. Podať daňové priznanie,
 2. Zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť
  Obe tieto povinnosti je potrebné splniť. V praxi teda môžu nastať nasledovné situácie:
  a. Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť
  Počet nesplnených zákonných povinností: 2
  b. Platiteľ dane podal daňové priznanie a nezaplatil daň
  Počet nesplnených zákonných povinností: 1
  c. Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a zaplatil daň
  Počet nesplnených zákonných povinností: 1
  d. Platiteľ podal daňové priznanie a zaplatil daň
  Počet nesplnených zákonných povinností: 0

Ak nastane niektorá zo situácii podľa písm. a., b. alebo c. je namieste uvažovať nad vyššie spomenutým §29 Daňového poriadku. Daňový poriadok upravuje povinnosť správcu dane odpustiť zmeškanie lehoty, keď platiteľ dane nedodrží zákonnú lehotu. Je to povinnosť správcu dane, nie možnosť. §29 ods.1 Daňového poriadku hovorí, že správca dane ako aj ministerstvo či finančné riaditeľstvo odpustí zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov, ak o to subjekt požiada a ak v tej istej lehote spraví zmeškaný úkon.
Aké sú teda podmienky na odpustenie:

 1. Existencia dôležitých dôvodov
  Na základe uznesenia vlády č. 45/2020 Z.z. z 15.3.2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav a teda ide o veľmi dôležitú situáciu/dôvod. Na základe daného uznesenia bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020, ktorým boli zatvorené všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek uvedených tam alebo prijatých neskôr. Ak teda platiteľ dane je povinný uzavrieť svoje prevádzky je to dostatočne vážny dôvod, aby došlo k odpusteniu lehoty.

Ak platiteľ dane nie je priamo dotknutý opatreniami ústredných orgánov, je na mieste úvaha ako sa ho dotýkajú obmedzenia trhové alebo obmedzenia jeho dodávateľov či odberateľov. Podľa aktuálneho stavu sa predmetným Opatrením zatvorili všetky prevádzky poskytujúce služby a teda aj účtovné spoločnosti. Ak teda platiteľ dane je prevádzka, ktorá nemá obmedzenú činnosť avšak zveril vedenie účtovníctva tretej osobe, tak nemá možnosť vynútiť od tejto osoby plnenie v podobe prípravy daňového priznania či vedenia účtovníctva, nakoľko táto spadá pod prevádzku poskytujúcu služby a počnúc dňom 16.3.2020 6:00 hod je táto prevádzka zatvorená. Tieto dôvody budú pretrvávať, až do vtedy kým vláda alebo zákonodarný zbor nerozhodnú inak a teda sú objektívne.

 1. Podanie žiadosti
  Za súčasného právneho stavu nie je možno odpustiť lehotu bez návrhu resp. bez toho, aby daný subjekt o toto odpustenie požiadal. Túto žiadosť nie je potrebné podávať v deň pôvodnej lehoty, ktorá bude zmeškaná. Žiadosť je potrebné podať do 30 dní od odpadnutia vyššie opísaného dôležitého dôvodu. Teda ak ústredné orgány, rozhodnú o zrušení mimoriadnej situácie či stavu, tak od účinnosti tohto rozhodenia treba žiadosť podať do 30 dní.
 2. Podať zmeškaný úkon
  Ďalšou podmienkou, na priznania odpustenia lehoty je podať resp. realizovať predmetný zmeškaný úkon a to v rovnakej lehote, ako je lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, podľa bodu 2.

Záverom tohoto textu je, že ak existujú dôležité dôvody, tak štát ergo správca dane, má povinnosť odpustiť platiteľovi dane nesplnenie si určitých povinností, na úkor vyššieho záujmu. Ak teda doposiaľ nebolo bežné, že sa žiada o odklad alebo odpustenie zmeškania lehoty na podanie DPH, práve v tejto situácii je namieste otázka odpustenie zmeškanej lehoty. Netreba vytvárať paniku, túto žiadosť podávame, až keď sa situácia vráti do normálu a keď sme reálne schopní splniť si všetky povinnosti ako nám zákon prikazuje.

Back to articles