Získajte dôveru vo váš biznis! Ako si zlepšiť reputáciu a čo je index daňovej spoľahlivosti?

Získajte dôveru vo váš biznis! Ako si zlepšiť reputáciu a čo je index daňovej spoľahlivosti?

V tomto článku sa dozviete čo je to index daňovej spoľahlivosti, koho sa týka a prečo by Vás to malo vôbec zaujímať.

Čo je to index daňovej spoľahlivosti?

Index daňovej spoľahlivosti je projekt vytvorený finančnou správou Slovenskej Republiky. Jeho cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie daňových povinností daňových subjektov. To sa snaží docieliť práve zavedením určitých odmien a benefitov za zodpovedné plnenie si týchto povinností.

Podobný motivačný systém je zavedený i v krajinách ako Estónsko, Litva či Maďarsko.

Index je určovaný na základe kritérií, ktoré upravuje vyhláška Ministerstva financií SR. Hodnotenie týchto kritérií vykonáva finančná správa SR. Za zodpovedné plnenie sa v tomto ohľade považuje podávanie daňových priznaní, spolupráca pri daňovej kontrole či napríklad včasné riešenie platobnej neschopnosti. Plnením si týchto ale i iných povinností by daňový subjekt nemal dosiahnuť negatívne hodnotenie. V prípade nesúhlasu s hodnotením má nárok podať námietku do 15 dní od jeho vystavenia finančnou správou.

Koho sa toto hodnotenie týka?

Medzi hodnotené subjekty finančnou správou sa zaraďujú predovšetkým podnikatelia. Patria sem právnické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania, alebo fyzické osoby s príjmami z podnikania alebo z inej zárobkovej činnosti. Tieto osoby však musia byť registrované na daň z príjmov aspoň 2 roky pred 31.12. toho roku v ktorom bude hodnotenie vykonané. Zároveň nesmie byť prerušená registrácia na daň z príjmov. Okrem toho sa tieto osoby nemôžu nachádzať v konkurze či v likvidácii.

Toto hodnotenie rozdeľuje daňové subjekty do nižšie uvedených kategórií. Subjekty sa do týchto kategórií rozdeľujú podľa počtu dosiahnutých bodov. Body sú prideľované na základe závažnosti či dĺžky porušenia ich daňových povinností.

 • Vysoko spoľahlivé subjekty majú pridelených najviac 10 bodov a musia splniť podmienku ekonomického ukazovateľa (vypočítaná efektívna daňová sadzba je vyššia ako hraničná hodnota efektívnej daňovej sadzby).
 • Spoľahlivé subjekty sú tie, ktoré majú pridelených viac ako 10 bodov ale menej ako 25 bodov, alebo majú do 10 bodov ale nespĺňajú podmienky ekonomického ukazovateľa.
 • Medzi menej spoľahlivé patria tie, ktoré majú viac ako 25 bodov.

Prečo je to dôležité?

Keďže cieľom indexu daňovej spoľahlivosti je predovšetkým motivovať k plneniu si svojich daňových povinností, finančná správa zaviedla systém odmeňovania spoľahlivých a vysoko spoľahlivých subjektov. Tieto subjekty sú odmenené prostredníctvom rôznych benefitov poskytovaných finančnou správou. Daňové subjekty hodnotené ako menej spoľahlivé sa finančná správa následne snaží motivovať nielen nemožnosťou využívať daňové benefity ale i nasledujúcimi obmedzeniami.

Medzi obmedzenia vzťahujúce sa na nespoľahlivé daňové subjekty patrí skrátená lehota 8 dní na splnenie si určitých povinností súvisiacich s vykonávanou daňovou kontrolou, vyrubovacím konaním alebo miestnym zisťovaním. Na základe odôvodnenej žiadosti je však možné túto lehotu predĺžiť.

Okrem toho, na nespoľahlivé subjekty nepriamo súvisí i nemožnosť využívať benefity pre spoľahlivé a vysoko spoľahlivé subjekty, rovnako ako riziko straty dôvery a poškodenia reputácie. Toto riziko vyplýva zo zverejnenia zoznamu nespoľahlivých subjektov, ktorý finančná správa sprístupní na svojej stránke.


Medzi benefity poskytované spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom patria napríklad:

 1. Vyhovenie žiadosti o platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb / fyzických osôb / na daň z motorových vozidiel, inak v odôvodnených prípadoch v súlade so žiadosťou subjektu pri rešpektovaní príslušných zákonných ustanovení.
 2. Vydanie potvrdenia o stave osobného účtu v lehote do 15 dní.
 3. Uprednostnenie iných úkonov na zabezpečenie úhrady daňového nedoplatku pred začatím daňového exekučného konania.
 4. Vyhovenie žiadosti o súhlas nakladať s predmetom záložného práva pri rešpektovaní podmienok určených správcom dane.
 5. Uprednostnenie výkonu miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou pre účely preverenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.
 6. Dohodnutie miesta výkonu daňovej kontroly s daňovým subjektom.
 7. Vrátenie spotrebnej dane v zákonom stanovenej lehote bez vykonania daňovej kontroly, ak uplatnený nárok na vrátenie spotrebnej dane nie je vyšší ako 1 000 eur.

Príklad benefitov, ktoré sú poskytované len vysoko spoľahlivým objektom:

 1. Určenie lehoty najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania podľa § 27 ods. 1 daňového poriadku.
 1. Zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.
 2. Vyhovenie žiadosti o povolenie platenia dane alebo daňového nedoplatku v splátkach v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.
 3. Vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo daňového nedoplatku v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok.

Kompletný zoznam benefitov zo stránky finančnej správy nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Zverejňovanie zoznamu na webovej stránke finančnej správy môže mať pozitívny vplyv na motiváciu k plneniu si daňových povinností, no rovnako ovplyvní reputáciu daňových subjektov. Označenie za nespoľahlivého daňovníka môže spôsobiť výraznú stratu reputácie či dôvery na trhu. Preto by malo byť dosiahnutie pozitívneho hodnotenia v rámci záujmu jednotlivých podnikateľov. Pre získanie spoľahlivosti je dôležitá korektná správa daní v súlade so zákonom, a zodpovedný prístup k svojím povinnostiam voči štátu. Z tohto dôvodu sa odporúča zveriť vaše dane či účtovníctvo do rúk odborníkov.

Taxlaw poskytuje správu Vašich daní, komunikáciu s daňovým úradom, či odborné daňové poradenstvo. Pomôžeme Vám zlepšiť index daňovej spoľahlivosti a tým z vás urobiť dôveryhodných podnikateľov na trhu.

V prípade akýchkoľvek dotazov a pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.