Daňová kobra

Odkedy sa platca DPH stáva mesačným platcom?

Po podaní žiadosti o registráciu pre daň daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane. Napríklad ak podáte žiadosť o registráciu pre daň dňa 6. februára 2020, podľa osvedčenia vydaného daňovým úradom sa stávate platiteľom DPH 1. marca 2020. Platiteľ dane registrovaný pre DPH k 1. marcu 2020 má zo zákona určené zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Kalendárny mesiac predstavuje základné zdaňovacie obdobie. Hlavným zámerom je, aby všetci noví platitelia dane registrovaní pre DPH mali najmenej 12 kalendárnych mesiacov od registrácie mesačné zdaňovacie obdobie, a to bez ohľadu na výšku dosahovaného alebo predpokladaného obratu.

Späť k článkom