Vznik platiteľa dane z pridanej hodnoty bez rozhodnutia daňového úradu – ex lege

Nezaplatenie dane z dôvodu pandémie

Dane treba platiť. Ako to však urobiť, keď  nie je z čoho? Vieme, či nám ostane na výplaty pre našich zamestnancov, na nákup vstupov či na iné základné funkčnosti podniku? Zamestnanec alebo štát? Je možné, aby si podnikateľ nesplnil svoju povinnosť voči štátu a nebol za to sankcionovaný? Je! V tomto  článku sa pozrieme na povinnosti voči správcovi dane, teda na podanie alebo zaplatenie dane, či už ide o daň z príjmov, alebo o daň z pridanej hodnoty.

 Paragraf 29 zákona č. 563/2009 Z. z. daňového poriadku  upravuje situáciu, keď dôjde k zmeškaniu lehoty. V jednoduchosti to znamená, že si povinná osoba – platiteľ dane, nesplní povinnosť v zákonom predpísanej lehote. Napríklad nezaplatí daň z pridanej hodnoty do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia. Na príklade dane z pridanej hodnoty možno jednoducho vysvetliť spomínaný paragraf. Podľa § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty má platiteľ dane dve povinnosti:

  • podať daňové priznanie,
  • zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Obe tieto povinnosti je potrebné splniť. V praxi teda môžu nastať nasledujúce situácie:
a) Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a nezaplatil vlastnú daňovú povinnosť.
Počet nesplnených zákonných povinností: 2.
b) Platiteľ dane podal daňové priznanie a nezaplatil daň.
Počet nesplnených zákonných povinností: 1.
c) Platiteľ dane nepodal daňové priznanie a zaplatil daň.
Počet nesplnených zákonných povinností: 1.
d) Platiteľ podal daňové priznanie a zaplatil daň.
Počet nesplnených zákonných povinností: 0.

Ak nastane niektorá zo situácií, ktoré sa spomínajú v bodoch a, b alebo c, je namieste uvažovať nad spomenutým § 29 daňového poriadku. Daňový poriadok upravuje povinnosť správcu dane odpustiť zmeškanie lehoty, keď platiteľ dane nedodrží zákonnú lehotu. Je to povinnosť správcu dane, nie možnosť. Paragraf 29 ods.1 daňového poriadku hovorí, že správca dane, ako aj ministerstvo či finančné riaditeľstvo odpustia zmeškanie lehoty zo závažných dôvodov, ak o to subjekt požiada a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.

Aké sú teda podmienky na odpustenie:

Existencia dôležitých dôvodov

Na základe uznesenia vlády č. 45/2020 Z. z. z 15.3.2020 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav, a teda ide o veľmi dôležitú situáciu/dôvod. Na základe tohto uznesenia bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020, ktoré nariaďovalo zatvoriť všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek, ktoré boli uvedené v opatrení alebo boli prijaté neskôr. Ak teda platiteľ dane je povinný uzavrieť svoje prevádzky, je to dostatočne vážny dôvod, aby došlo k odpusteniu lehoty.

Ak platiteľ dane nie je priamo dotknutý opatreniami ústredných orgánov, je namieste úvaha, ako sa ho dotýkajú trhové obmedzenia alebo obmedzenia jeho dodávateľov či odberateľov. Podľa aktuálneho stavu sa predmetným Opatrením zatvorili všetky prevádzky poskytujúce služby, a teda aj účtovné spoločnosti. Ak teda platiteľ dane je prevádzka, ktorá nemá obmedzenú činnosť, alezveril vedenie účtovníctva tretej osobe, tak nemá možnosť vynútiť od tejto osoby plnenie v podobe prípravy daňového priznania či vedenia účtovníctva, keďže táto spadá pod prevádzku poskytujúcu služby a počnúc dňom 16.3.2020 6:00 hod. je táto prevádzka zatvorená. Tieto dôvody budú pretrvávať až dovtedy, kým vláda alebo zákonodarný zbor nerozhodnú inak, a teda sú objektívne.

Podanie žiadosti

Za súčasného právneho stavu nie je možné odpustiť lehotu bez návrhu, resp. bez toho, aby daný subjekt o toto odpustenie požiadal. Túto žiadosť nie je potrebné podávať v deň pôvodnej lehoty, ktorá bude zmeškaná. Žiadosť je potrebné podať do 30 dní od pominutia spomínaného  dôležitého dôvodu. Teda ak ústredné orgány rozhodnú o zrušení mimoriadnej situácie či stavu, tak od účinnosti tohto rozhodnutia treba žiadosť podať do 30 dní.

Podať zmeškaný úkon

Ďalšou podmienkou na priznanie odpustenia lehoty je podať, resp. realizovať predmetný zmeškaný úkon, a to v rovnakej lehote, ako je lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty, podľa predchádzajúceho bodu

Záverom tohto textu je, že ak existujú dôležité dôvody, tak štát, ergo správca dane, má povinnosť odpustiť platiteľovi dane nesplnenie si určitých povinností, na úkor vyššieho záujmu. Ak teda doposiaľ nebolo bežné, že sa žiada o odklad alebo odpustenie zmeškania lehoty na podanie DPH, práve v tejto situácii je namieste otázka odpustenia zmeškanej lehoty. Netreba vytvárať paniku, túto žiadosť podávame, až keď sa situácia vráti do normálu a keď sme reálne schopní splniť si všetky povinnosti, ako nám zákon prikazuje.

Späť k článkom