Pravidlá ochrany osobných údajov

Týmto udeľujete súhlas advokátovi JUDr. Ing. Petrovi Slávikovi, PhD., Břeclavská 3, 901 01 Malacky, IČO: 41 721 512, zapísaný v SAK: 7182, (ďalej len „AK“), aby podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), spracovával tieto nasledujúce vaše osobné údaje v rozsahu: – meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa vášho bydliska, elektronická (e-mailová) adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a rodné číslo (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe vami udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje Nariadenie GDPR.

Osobné údaje budú spracované k nasledujúcemu účelu: Poskytovanie právnych služieb. S vyššie uvedeným spracovaním osobných údajov udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť. Spracovanie osobných údajov je vykonávané AK. Osobné údaje však pre AK môžu spracovávať i títo spracovatelia:

 • poskytovateľ IT služieb pre AK;
 • poskytovateľ softvéru na hromadné rozosielanie e-mailov;
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií AK.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov máte okrem iného právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame;
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania;
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • Uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov kancelárie – na náš oprávnený záujem sa spoliehame v súdnych sporoch a pri mimosúdnych rokovaniach, ako aj pri vymáhaní našich pohľadávok, keď nezastupujeme klientov, ale uplatňujeme naše vlastné nároky voči tretím osobám.
 • Priamy marketing – oprávneným záujmom podľa GDPR môže byť aj priamy marketing; v takomto prípade nepotrebujeme váš súhlas so zasielaním newslettrov alebo inej marketingovej komunikácie. V prípade, ak je súhlas potrebný, vyžiadame si ho vopred.

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. daňovým poradcom), SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci (ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov), sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nemáme v úmysle.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými lehotami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva SAK číslo 29/11/2011, napríklad:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napríklad:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, SAK, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj na našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so zákonom o advokácii.

Spracovanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napríklad tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do používateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej používateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely skvalitnenia našich služieb. Ukladaniu týchto súborov do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača. Nastavenie vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Nástroje tretích strán na webe

NástrojPoznámkaDoba uchovávania údajovTyp cookies
Google Analytics (účel: analytika)Žiadne osobné údaje, Potrebná informáciahttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout50 mesiacovŠtatistické
Google Ads (remarketing)Žiadne osobné údaje, Potrebná informáciahttp://adssettings.google.com/540 dníRemarketing

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.