Danova kontrola

Daňová kontrola

Mnohí daňoví poplatníci cítia rešpekt až dokonca strach z daňovej kontroly. Aby sa však predišlo zbytočným obavám, je dôležité poznať svoje práva a povinnosti. Správcovia dane nesmú prekročiť svoje právomoci a povinnosti, a to isté platí aj pre daňových poplatníkov. Ak máte právo, musíte splniť svoju povinnosť, a naopak, ak máte povinnosť, správca dane musí konať zodpovedne a zaručiť vám vaše práva.

Čo je to daňová kontrola?

Daňovú kontrolu u nás definuje a postup pri nej upravuje zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok. Podľa §44 ods. 1 Daňového poriadku: „Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu.“

Daňová kontrola je činnosť správcu dane, ktorá má za úlohu správne určiť a zabezpečiť úhradu dane. Vykonáva sa na základe zákona a zameriava sa na zisťovanie a overovanie skutočností, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa. Je to len jedna z častí kontrolnej činnosti a jej výsledkom nie je rozhodnutie, ale len podklad pre rozhodnutie.

Správcu dane pri jeho činnosti obmedzuje zákon

Aj keď daňový subjekt musí podstúpiť daňovú kontrolu, táto kontrola nie je neobmedzená. Správca dane musí rešpektovať základné zásady a práva všetkých zúčastnených osôb, ako je to pri akomkoľvek inom postupe správnych orgánov.

Pri daňovom konaní alebo aj v akomkoľvek konaní s orgánmi štátu, je potrebné mať na pamäti čl. 2 prvej hlavy, prvého oddielu Ústavy Slovenskej republiky, ktorý v odseku 2 hovorí:

Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Na základe výroku vyššie je zrejmé, že správca dane, ktorý vystupuje ako štátny orgán, môže pri výkone daňovej kontroly konať iba v rámci zákona a iných právnych noriem, ktoré mu boli poverené. To znamená, že ak zákon niečo výslovne nedovoľuje, správca dane to nesmie robiť. Na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať všetko, čo nie je zákonmi zakázané, štátny orgán môže konať iba to, čo mu je explicitne dovolené. Ak by správca dane porušil tieto zásady, jeho konanie by bolo nezákonné a mohlo by mať vážne následky. Preto sa musí správca dane pri daňovej kontrole držať prísnych pravidiel a dodržiavať všetky zákony a predpisy.

Dôležité body:

  • Správca dane môže požadovať iba to, čo je vymedzené zákonom a nič viac.
  • Ak nie je vec, doklad alebo konanie vymedzené vo vymedzení predmetu kontroly, správca dane nemôže od daňového subjektu žiadať, aby to poskytol.
  • Daňovník nemusí správcovi dane radiť, pretože to nie je jeho povinnosť.

Práva daňovníka

Práva a povinnosti daňového subjektu pri daňovej kontrole, definuje § 45 Daňového poriadku. V tomto článku sa bližšie pozrieme na práva daňovníka. Povinnosti, ktoré má daňovník voči správcovi dane nájdete v ďalšom článku.

Právo na predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly; služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec.

Práva

Daňový subjekt má právo vedieť, kto a ako bude kontrolovať jeho dane. Zamestnanec správcu dane musí bez vyzvania predložiť poverenie alebo preukaz, ktorým sa riadne preukáže. Ak zamestnanec správcu dane neukáže poverenie alebo nie je jasné, o aké dane a obdobie ide, daňový subjekt nie je povinný poskytnúť súčinnosť kontrolórovi.

Ak príde daňový kontrolór, musí Vám ukázať svoj preukaz alebo poverenie. Ak tak neurobí, nie ste povinný mu poskytnúť súčinnosť a nemusíte mu umožniť vykonať daňovú kontrolu.

Právo byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami.

Toto právo zahŕňa v sebe aj povinnosť takýto druh rokovania umožniť. Správca dane má právo rokovať pri výkone daňovej kontroly so zamestnancami daňového subjektu a tento musí mať možnosť byť na takomto rokovaní prítomný. Neznamená to však, že ak daňový subjekt nie je prítomný tak nemožno takéto rokovanie vykonať, či neskôr použiť ako podklad k daňovej kontrole, či ako podklad k rozhodnutiu. Daňový subjekt má právo dané právo nevyužiť. Ak by však došlo k rokovaniu správcu dane so zamestnancom daňového subjektu bez prítomnosti daňového subjektu bez jeho vedomosti alebo bez možnosti sa zúčastniť, išlo by o nezákonný postup.

Ak príde kontrolór, máte právo byť prítomný na rokovaní. Musíte však povoliť správcovi dane rokovanie s Vašimi zamestnancami. Ak sa rokuje bez Vášho súhlasu alebo vedomosti, je to nezákonné a nemôže to byť použité pri rozhodovaní.

Právo predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré sám nemôže predložiť, najneskôr do dňa jej ukončenia

Daňový subjekt má právo navrhnúť dôkazy, ktoré by mohli pomôcť pri určovaní dane. Správca dane je povinný preukazovať len skutočnosti dôležité pre určenie dane. Ak správca dane odmietne navrhnutý dôkaz, ktorý je podstatný pre správne určenie dane, konanie by bolo v rozpore so zákonom. V konaní počas daňovej kontroly je to práve správca dane, ktorý vykonáva a vedie dokazovanie. Správca dane hodnotí, či je ten a ten dôkaz potrebné vykonať alebo nie.

Nebojte sa navrhnúť vlastné dôkazy, ktoré vám môžu pomôcť. Správca dane môže pochybiť a rázom budete mať lepšiu východiskovú pozíciu.

Právo nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daňového subjektu

Toto právo reflektuje skutočnosť, že ako podnet a podklad k daňovej kontrole, môže slúžiť miestne zisťovanie u iného daňového subjektu. Ide o tzv. krížovú kontrolu.  Ak je teda vykonané takéto miestne zisťovanie, správca dane je povinný o takomto miestnom zisťovaní informovať daňový subjekt a to vždy, ak sa takéto zisťovanie uskutoční.

Predstavte si, že daňový úrad má podozrenie, že podnik A neplatí všetky dane, ktoré by mal. Aby si overil svoje podozrenie, daňový úrad môže navštíviť podnik B, ktorý má s podnikom A  obchodné vzťahy. Ak by sa v tom podniku B zistilo, že podnik A naozaj niektoré dane neplatí, tak táto informácia by mohla byť použitá ako dôkaz proti podniku A počas daňovej kontroly. Práve preto majú daňoví poplatníci právo nahliadnuť do zápisnice z tohto miestneho zisťovania, aby sa mohli presvedčiť, či sa správca dane riadil všetkými pravidlami a či použil správne informácie pri kontrole.

Právo klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní

Pri uplatňovaní tohto práva sa prax opera o judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý konštatuje, že o výsluch svedka ide vždy v situácii, ak sa osoba vyjadruje k okolnostiam a skutočnostiam týkajúcich sa tretej osoby.

Využívajte svoje právo a pýtajte sa svedkov a znalcov otázky na ústnom pojednávaní v súvislosti s daňovou kontrolou.

O každom takomto výsluchu má správca dane povinnosť upovedomiť vás a umožniť vám prítomnosť na ňom.

Právo vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim.

Toto právo vyplýva z ústavného práva na prerokovanie veci v prítomnosti dotknutej osoby a k právu vyjadrovať sa ku skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu. Z tohto práva vyplýva povinnosť správcu dane oboznámiť daňový subjekt so všetkými zisteniami a dôkazmi, ktoré v priebehu daňovej kontroly zabezpečil a zadovážil. Správca dane, zároveň má povinnosť daňovému subjektu oznámiť ako jednotlivé dôkazy a skutočnosti získal či zabezpečil.

Ak by skutočnosť či dôkaz boli získané v rozpore so zákonom, nemohlo by takto zistená skutočnosť či získaný dôkaz byť použitý ako podklad daňovej kontroly či následného rozhodnutia.

Máte právo byť informovaný o všetkých zistených skutočnostiach a dôkazoch, ktoré sa týkajú vašej dane, a tiež sa k nim vyjadriť. Rovnako môžete po správcovi dane požadovať, aby v protokole boli uvedené vyjadrenia k nim.

Právo nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.

Ak ste zapožičali správcovi dane doklady, máte právo počas úradných hodín do týchto dokladov opakovane nahliadať.

Toto sú teda vaše práva počas daňovej kontroly. V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na povinnosti daňovníka, ktoré sú tiež dôležitou súčasťou daňovej kontroly. Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo by ste mali záujem o správu účtovníctva, advokátske služby či analýzu spoločnosti, neváhajte a kontaktujte nás. Sme profesionáli, ktorí sú súčasťou Vášho podnikania. Spolu tvoríme úžasné veci.


Text je vypracovaný a upravený na základe článku z dňa 8.2.2018 s názvom Daňová kontrola, ktorého autorom je JUDr.Ing.Peter Slávik PhD. Link: http://rolick.sk/sk/blog/7/danova-kontrola

Text spracoval a upravil David Zetocha.

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.