Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode

Samozdanenie a intrakomunitárny obchod: Jednoduchý pohľad na DPH v medzinárodnom obchode

Vstupom Slovenska do EÚ bol prijatý spoločný európsky systém pre daň z pridanej hodnoty (DPH). Zároveň bol popritom implementovaný nový zákon č. 222/2004 Z. z.. Predtým sme sa s týmto pojmom nestretávali, pretože dovoz tovarov a služieb bol kontrolovaný colne a zahŕňal DPH. V tomto článku si teda priblížime samozdanenie v kontexte medzinárodného obchodu.

Základné pojmy

Predtým ako sa pustíme do tejto problematiky, vysvetlime si základné pojmy:

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem. Táto osoba je daňovým subjektom, ktorý môže byť platca alebo neplatca DPH.

V prípade subjektu, ktorý nie je platcom DPH, sa postupuje rovnakým spôsobom, ako keby išlo o tuzemské dodanie tovaru. Tovar musí byť zdanený príslušnou sadzbou dane podľa zákona o DPH. A daň musí byť zahrnutá v rámci daňového priznania k DPH. Tovar je teda dodávaný za cenu vrátane dane.

Ak subjekt je platcom DPH, podmienkou dodania pri intrakomunitárnom obchode je registrácia pre DPH, tzn. že musí mať pridelené „identifikačné číslo pre DPH“ v krajinách EÚ.

Samozdanenie je proces, pri ktorom je platca DPH povinný uplatniť DPH v cene predaných tovarov a služieb. Zároveň má nárok na odpočet DPH z prijatých plnení; tento proces prebieha medzi dodávateľom a odberateľom. Výstup aj vstup DPH pri samozdanení vykoná tá istá osoba, t.j. odberateľ. Odperateľ prijíma od dodávateľa faktúru za dodaný tovar alebo služby avšak bez DPH, ktorú si je povinný sám vypočítať a odviesť štátu.

V Zákone o DPH (č. 222/2004 Z. z.) sa rozlišujú dva spôsoby nákupu zo zahraničia:

  1. Intrakomunitárne obchody, ktoré predstavujú výmenu tovarov a služieb medzi krajinami EÚ. Ide o obchody, ktoré nepodliehajú DPH, nakoľko sa tu uskutočňuje tzv. samozdanenie. V tomto článku sa zaoberáme prevažne týmto spôsobom nákupu zo zahraničia.
  2. Dovoz tovarov a služieb z tretích krajín, kde sa DPH platí ako zvyčajne.

Intrakomunitárne obchody

Pri dodaní tovaru medzi platiteľmi DPH je obchod predmetom dane v štáte dodávateľa, kde je oslobodený od DPH. Predmetom dane je aj v štáte odberateľa, kde vzniká povinnosť odviesť daň.

V prípade tohto typu obchodu pôjde o dodanie tovaru do iného členského štátu. Ide o tzv. zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočet z dane (DPH). Tovar je teda dodávaný za cenu bez dane. Za dodaný tovar s nárokom na oslobodenie sa však považujú len také dodania, pri ktorých je tovar skutočne odoslaný alebo prepravený do iného členského štátu a je dodávaný osobe registrovanej k DPH v inom členskom štáte.

Platca, ktorý uplatní nárok na oslobodenie z titulu intrakomunitárneho plnenia, nesie dôkazné bremeno a je povinný preukázať splnenie podmienok na uplatnenie oslobodenia.

Obstarávateľ tovaru je povinný toto zabezpečenie, tzv. intrakomunitárnu akvizíciu riadne priznať a zdaniť príslušnou sadzbou DPH v rámci svojho daňového priznania k DPH. Sadzba DPH je daná na základe zákonov krajiny. Údaje s intrakomunitárnym plnením, ktoré je oslobodené od DPH, a údaje o intrakomunitárnej akvizícii platca uvádza v rámci svojho daňového priznania k DPH – súhrnný výkaz. Úlohou odberateľa je vykonať „samozdanenie“. K zdaňovaniu obchodu dochádza v štáte odberateľa*, t. j. v štáte konečného spotrebiteľa.

*Štát odberateľa je miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, teda je to miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k odberateľovi. Ide o základné pravidlo určenia miesta nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, ktoré je vždy v tom členskom štáte, kde sa preprava tovaru skončí.

Samozdanenie

Samozdanenie u odberateľa

Odberateľ si zo sumy tovaru alebo služby uvedenej bez DPH sám vypočíta DPH v platnej sadzbe (20%) a túto čiastku uvedie v daňovom priznaní pre DPH ako DPH na výstupe (ide o DPH, ktorú musí zaplatiť štátu).

Odberateľ, ktorý je platiteľom DPH – registrovaný pre DPH v zmysle Zákona o DPH si môže odpočítať DPH na vstupe; odpočítať daň na vstupe si môže z tovarov a služieb, ktoré nadobudol z iného členského štátu EÚ.

Princíp samozdanenia spočíva v tom, že odberateľ si sám vypočíta daň z nadobudnutia tovarov a služieb, uvedie ju v daňovom priznaní na vstupe a výstupe; to znamená, že odberateľ nezaplatí žiadnu daň dodávateľovi ani štátu, a tovar resp. službu nadobúda odberateľ bez DPH.

Samozdanenie u dodávateľa

Dodávateľ tovaru alebo služby nie povinný odviesť štátu daň; táto povinnosť vzniká odberateľovi; z uvedeného vyplýva, že povinnosť odviesť DPH sa stretne s právom odpočítať si zaplatenú DPH u jednej a tej istej osoby, t. j. odberateľa tovaru alebo služby.


V súčasnosti sa princíp samozdanenia – intrakomunitárne obchody v rámci platnej legislatívy uskutočňuje nielen medzi krajinami EÚ, ale aj v rámci tuzemských obchodov; jedná sa najmä o vybranú oblasť dodávky tovarov a služieb, ktorú presne určuje platný Zákon o DPH.

Pri plošnom zavedení mechanizmu samozdanenia na všetky dodania tovarov a služieb by sa žiadna daň medzi podnikateľmi nefakturovala, a až posledný podnikateľ v distribučnom reťazci by vyfakturoval daň konečnému spotrebiteľovi. V takom prípade by sme tu však už nemali DPH, ale daň z maloobchodného predaja (retail sales tax).

Legislatíva EÚ nedovolí plošne zavedenie samozdanenia medzi podnikateľskými subjektami a dôvodom sú zlé skúsenosti pri výbere dane z maloobchodného predaja v 60. a 70. rokoch minulého storočia. DPH sa vyberá postupne na všetkých stupňoch výrobného a distribučného reťazca od všetkých zapojených podnikateľov – platcov DPH. Pri dani z maloobchodného predaja za odvedenie celej dane do štátneho rozpočtu zodpovedá posledný podnikateľ v distribučnom reťazci.


Ak máte akékoľvek otázky ohľadom samozdanenia alebo iných daňových či účtovných vecí, neváhajte nám napísať na taxlaw@taxlaw.sk. Alebo nás sledujte na našom FB aby vám žiadne novinky neunikli. Sme daňoví advokáti z Taxlaw, ktorí Vám prinášajú slobodné podnikanie. Aby ste robili to, čo Vám ide najlepšie.

Ďaľšie články nájdete tu.

Späť k článkom

Leave a Reply

Your email address will not be published.