Kedy daňový úrad vracia preplatky?

Kedy daňový úrad vracia preplatky?

Daňovým preplatkom sa rozumie suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Správca dane na žiadosť daňového subjektu daňový preplatok preúčtuje na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň alebo ho vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak je väčší ako 5 eur, v prípade dani z príjmov a na dani z motorových vozidiel najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Ak správca dane vráti daňový preplatok je povinný v lehote do 15 dní od vrátenia daňového preplatku rozhodnúť o priznaní úroku zo sumy daňového preplatku. Správca dane však môže rozhodnúť, že daňový preplatok použije na úhradu daňovej pohľadávky, na úhradu daňového nedoplatku, splatného preddavku na dani alebo na úhradu exekučných nákladov.

Späť k článkom